06-34659102 info@plusm.nl

Algemene voorwaarden

 Algemene Voorwaarden – plusM communicatie

 

Artikel  1 ALGEMEEN

1.1. Op al mijn aanbiedingen en de door mij geaccepteerde opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien opdrachtgever al dan niet op grond van een offerte van mij, schriftelijk of mondeling een opdracht aan mij verstrekt, komt de overeenkomst tussen mij en opdrachtgever tot stand met de ondertekening van mijn offerte door de opdrachtgever, en niet eerder.

1.3. In deze voorwaarden wordt met ‘ik’, ‘mij’, ‘mijn’ bedoeld plusM communicatie, Solidus 78 6661 TD te Elst.

 

Artikel 2 OFFERTES

2.1. Mijn offertes zijn vrijblijvend. Ik zal me inspannen om in mijn offertes een zo goed mogelijk beeld te geven van de uit te voeren werkzaamheden. Mijn offertes zijn vier weken geldig vanaf de offertedatum, tenzij daarin anders is vermeld. Zolang nog geen offerte ondertekend retour is ontvangen, heb ik het recht mijn capaciteit elders in te zetten en de offerte te wijzingen.

2.2. Mijn offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever wordt verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.

 

Artikel 3 PROJECTUITVOERING- EN DUUR

3.1  Ik zal me inspannen om overeenkomstig de afspraken, de werkzaamheden uit te voeren en hetgeen daarmee wordt beoogd te realiseren. Mijn verplichtingen bestaan louter uit inspanning verbintenissen.

3.2  Het staat mij vrij bij de uitvoering van de overeenkomst die medewerkers en/of hulppersonen in te schakelen, die ik daarvoor geschikt acht.

3.3  Aanvullende en/of gewijzigde werkzaamheden, anders dan vastgelegd in de offerte, zullen pas worden uitgevoerd indien deze door mij schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele hiermee gepaard gaande extra kosten zullen door mij aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

3.4  Indien opdrachtgever niet tevreden is over de door mij geleverde werkzaamheden en het daaruit voortvloeiende resultaat, zal zij mij hierover terstond schriftelijk berichten. Ik zal in goed overleg opdrachtgever voorts een plan van aanpak doen toekomen waarin de geuite bezwaren worden geadresseerd. Indien opdrachtgever hiermee akkoord gaat, zal ik dit plan van aanpak uitvoeren op basis van dezelfde condities en ons afgesproken of op dat moment gehanteerde dagtarief.

Artikel 4. HONORERING

4.1 Indien als honorarium een vaste prijs is overeengekomen, dan zal dat honorarium tezamen met de voorschotten en overige kosten – voor zover niet in de vaste prijs verdisconteerd – alsmede de BTW, in gelijke maandelijkse termijnen gedurende de (beoogde) looptijd van het project in rekening worden gebracht. Deze termijnen zullen achteraf worden gefactureerd en betaald.

4.2 Indien als honorarium geen vaste prijs is overeengekomen, wordt mijn honorarium berekend op basis van het tarief per dag of uur dat ik hanteer met betrekking tot de bestede tijdseenheden. De aan mij verschuldigde bedragen zullen maandelijks en achteraf worden gefactureerd.

4.3 Een honorarium geldt niet automatisch ook voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 5 BETALING

5.1 Betaling van al mijn facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL29RABO0337463794 ten name van plusM te Elst. Bij overschrijding van deze termijn is aan mij een rente verschuldigd over het uitstaande bedrag van 5% per maand. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

5.2 Daarnaast ben ik gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten die ik maak in vermand met zijn/haar tekortkoming in de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen. Deze buitenrechtelijke kosten worden geacht ten minste gelijk te zijn aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €250,00.

 

Artikel 6 VOORTIJDIGE BEEINDIGING

6.1 De opdracht kan door beide partijen voortijdig worden beëindigd door middel van een schriftelijke opzegging, waarbij een minimum opzegtermijn van een maand in acht zal worden genomen. In geval van voortijdige beëindiging geschiedt facturering op basis van de stand van de door mij verrichte werkzaamheden op het moment van beëindiging.

6.2 Ik heb tevens het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van enige, op haar rustende verplichting (waaronder haar betalingsverplichtingen), opdrachtgever surseance van betaling vraagt, een faillissement verzoek wordt gedaan met betrekking tot de opdrachtgever of sprake is van zodanige feiten en omstandigheden dat wij redelijkerwijs moeten vrezen dat opdrachtgever niet in staat is c.q. zal zijn aan zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

 

Artikel 7. VERPLICHTINGEN EN OPDRACHTEN

7.1 De opdrachtgever is gehouden kosteloos volledig medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en mij al datgene dat daartoe benodigd is, ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in, dat desgevraagd kosteloos een werkruimte ter beschikking wordt gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd kostelijk beschikbaar zijn voor de opdracht, alsmede inzage verlenen in alle gegevens die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn.

7.2 Indien derden bij de uitvoering van de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de opdrachtgever gehouden in alle redelijkheid mede te werken aan de totstandkoming van de overeenkomst met deze derde.

 

Artikel 8 ONZE VERPLICHTINGEN ALS OPDRACHTGEVER

8.1 Ik zal naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis de opgedragen werkzaamheden uitvoeren, waarbij ik me zal inspannen het in de aanbieding omschreven eindresultaat te bereiken.

8.2 Ik zal me zoveel mogelijk gedragen overeenkomstig de werk- en huisregels van de opdrachtgever/ het bedrijf waar ik de werkzaamheden verricht, voor zover deze mij ter kennis zijn gebracht.

 

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Ik ben niet aansprakelijk voor directe, indirecte of andere schade of kosten en behoudens en voor zover deze schade of kosten opzettelijk is/zijn veroorzaakt door mij, plusM communicatie, zelve.

9.2 Wanneer plusM communicatie derden inschakelt in het kader van de overeengekomen werkzaamheden, ben ik niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Ik ben gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens opdrachtgever een eventuele grond voor aansprakelijkheid of beperking daarvan van de zijde van ingeschakelde derde te accepteren.

9.3 Opdrachtgever zal plusM communicatie vrijwaren tegen alle claims van derden die op enige wijze verband houden met enige overeenkomst tussen opdrachtgever en plusM communicatie en/of de (niet) uitvoering door plusM communicatie van enige werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever.

9.4 Elke vordering jegens plusM communicatie vervalt door het enkele verloop van 12 maanden. Deze termijn vangt aan op de dag volgende op de dag waarop ik het project heb opgeleverd; of indien dat niet is gebeurd, de dag volgende op de dag waarop ik de werkzaamheden heb beëindigd.

 

Artikel 10 OVERMACHT

10.1 Indien ik als gevolg van overmacht tijdelijk niet in staat ben overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, ben ik gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding of betaling van enig bedrag en onverminderd de mij verder toekomende rechten, de uitvoering van mijn werkzaamheden op te schorten totdat de overmacht opleverende feiten of omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

10.2 Indien ik als gevolg van overmacht blijvend niet in staat ben één of meerdere of alle overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, ben ik gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding of betaling van enig bedrag en onverminderd de mij verder toekomende reden, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

10.3 Van overmacht is sprake, indien zich omstandigheden voordoen die de nakoming van enige verbintenis verhinderen, en die niet aan mij zijn toe te rekenen, zoals bijvoorbeeld stakingen, stagnatie bij toeleveranciers en fouten of vertragingen bij ingeschakelde derden.

10.4 De opdrachtgever is in alle gevallen gehouden het honorarium, de voorschotten en de kosten verband houdende met de reeds verrichte werkzaamheden alsmede de BTW aan mij te voldoen.

 

Artikel 11 GEHEIMHOUDING

11.1 Alle informatie en bedrijfs- of beroepsgeheimen die niet tot het publieke domein behoren welke door de partijen aan elkaar worden geopenbaard, worden geacht vertrouwelijk te zijn en zullen enkel in overleg met de wederpartij aan derden worden doorgegeven.

 

Artikel 12 INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten blijven mijn eigendom, behoudens voor zowel schriftelijk anders is overeengekomen. Ik blijf dus eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van informatie, methodes, formules, technieken, processen, systemen en programma’s welke door of voor mij zijn ontwikkeld en welke worden verschaft of medegedeeld aan de opdrachtgever die terzake slechts een niet overdraagbaar gebruiksrecht heeft.

 

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen plusM communicatie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband hebbende met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst(en) tussen plusM communicatie en opdrachtgever zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.